3 – 19 Νοεμβρίου οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

3 – 19 Νοεμβρίου οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, από Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 θα απευθύνονται στη Γραμματεία  Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Γ. Ζωγράφου 7- 2ο όροφος) από  Τρίτη μέχρι  Πέμπτη και ώρες από 9.00 μέχρι 13.00. Η περίοδος κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι  μέχρι και   Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015.

Κοινωνικό παντοπωλείο

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία μας).

1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986,  στην οποία να δηλώνεται ότι  ο αιτών δεν δέχεται βοήθεια που παρέχει αντίστοιχα προϊόντα (παρέχεται από την υπηρεσία μας).

2.Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και  Άδειας διαμονής.

3.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1)  και εκκαθαριστικό εφορίας 2015.

4.Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).

5.Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο εντός 5μήνου).

7.Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της αναγνωριστικής απόφαση χορήγησης επιδόματος.

8.Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και στην περίπτωση που επιδοτείται βεβαίωση ως επιδοτούμενος άνεργος

Παρατηρήσεις

•Για έγγαμους ή για άτομα που συγκατοικούν, απαιτούνται δικαιολογητικά και για όλους.

•Εάν είναι διαζευγμένοι θα προσκομίζουν το διαζευκτήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία).

•Εάν είναι σε διάσταση θα προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

•Έγγαμοι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικές αιτήσεις εγγραφής.

•Για τους κατοίκους που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια απαιτούνται διαβατήρια και άδεις διαμονής σε ισχύ για όλη την οικογένεια.

•Οι ήδη εγκεκριμένοι  δικαιούχοι του Κοινωνικού παντοπωλείου θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό 2015,  ανανεωμένη κάρτα ανεργίας και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ.

•Όσοι  είναι δικαιούχοι σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο .

•Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την διεξαγωγή  κοινωνική έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και οι συνθήκες διαβίωσής.

•Σε περίπτωση μη  προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών με την κατάθεση της αίτησης θα κρίνεται ελλιπής και θα απορρίπτεται.

•Οι ενδιαφερόμενοι, προσωπικά και μόνο, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ,σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση, με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής.

•Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία

 

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου