Ορθολογική κλάδευση των δέντρων συστήνει ο Συνήγορος του Πολίτη στους Δήμους

Ορθολογική κλάδευση των δέντρων συστήνει ο Συνήγορος του Πολίτη στους Δήμους

Την ανάγκη θέσπιση ενιαίου και σαφούς θεσμικού πλαισίου για την ορθολογική κλάδευση των δέντρων προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) λαμβάνοντας πληθώρα καταγγελιών από πολίτες, που προσκομίζουν στην Ανεξάρτητη Αρχή στοιχεία για την συστηματική καρατόμηση των δέντρων εντός οικιστικού ιστού. Χαρακτηριστική είναι η καρατόμηση χιλιάδων δέντρων στον Δήμο Αθηναίων από εργολαβικά συνεργεία.

Με παρέμβαση του ο ΣτΠ αναφέρεται στην σπουδαιότητα του ζητήματος, γιατί όπως επισημαίνει πως «αν και το νομικό πλαίσιο για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους, είναι σαφές, εντούτοις δεν ισχύει κάτι τέτοιο για την κλάδευση αυτών». «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κλάδευση να πραγματοποιείται, πολλές φορές, από ιδιωτικά συνεργεία ή υπαλλήλους που δε διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, με αποτέλεσμα να βλάπτεται η υγεία του δέντρου», τονίζει ο ΣτΠ υπογραμμίζοντας: «Είναι αναγκαίο δε να ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος κλάδευσης ανά είδος δέντρου».

«Η προστασία του αστικού περιβάλλοντος επιβάλλει τη συντήρηση των χώρων πρασίνου ως ένα σύστημα που αφενός αποτελεί την φυσική σύνδεση του ατόμου με το περιβάλλον και αφετέρου προσφέρει μέγιστα οφέλη για την υγεία των κατοίκων των πόλεων», σημειώνει ο ΣτΠ για να προσθέσει ότι «τα δέντρα αποτελούν σημαντικούς ρυθμιστές της θερμοκρασίας εντός του οικιστικού ιστού, με κρίσιμη συμβολή στη μείωση του αστικού θορύβου και στην απορρόφηση των επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων». «Η διαρκής ελάττωση του αστικού πρασίνου έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην διατήρηση της αστικής πανίδας», επισημαίνει ο ΣτΠ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣτΠ υπογραμμίζει ότι ενώ «η σημασία των χώρων πρασίνου εντός των πόλεων έχει αναγνωρισθεί από τη χωροταξική νομοθεσία που επιβάλει την ένταξη αυτών μέσα στον πολεοδομικό σχεδιασμό», «εντούτοις δεν υφίσταται συνολική πολιτική που να χορηγεί σαφείς κατευθύνσεις για τη διαχείριση του ζητήματος, προκειμένου να επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου πρασίνου».

Ο ΣτΠ υπενθυμίζει ότι ήδη από ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης έχει εκδώσει προδιαγραφές για την κλάδευση των δέντρων, όμως, «οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο στα Δημόσια Έργα και όχι στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου, με αποτέλεσμα τη μη τήρησή τους από τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές». Ειδικά για τις περιπτώσεις μη ορθολογικής κλάδευσης των δέντρων, ο ΣτΠ επικαλείται έγγραφο του ΓΕΩΤΕΕ που επιβεβαιώνει ότι «δεν υπάρχει ορθή διαχείριση του αστικού πρασίνου, καθώς οι κλαδεύσεις πραγματοποιούνται από τεχνικό προσωπικό που δε διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία».

Συνεπώς, «απαιτείται η δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου με την επέκταση της εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών σε εργασίες αυτεπιστασία και σε παροχές υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου», υπογραμμίζει ο ΣτΠ. Τονίζει, επίσης, ότι «είναι αναγκαία η στελέχωση των υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό, ώστε οι εργασίες να πραγματοποιούνται από άτομα που διαθέτουν γεωπονικές γνώσεις». «Εξίσου σημαντική είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων», σημειώνει ο ΣτΠ καλώντας τα αρμόδια υπουργεία να εξετάσουν τις σχετικές απόψεις του ΓΕΩΤΕΕ προκειμένου να δρομολογηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις τόσο σε θεσμικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Της Ηλέκτρας Βισκαδουράκη

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου