Αρχίζουν οι εγγραφές στους Παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ζωγράφου

Αρχίζουν οι εγγραφές  στους Παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ζωγράφου

Αυτή τη χρονιά, όλες οι αιτήσεις εγγραφών, για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ζωγράφου, για την περίοδο 2018-2019, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://zografouaitiseisvn.tcloudapp.net .

Για την περίοδο 2018-2019, σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία γέννησης, από 1/1/2014 έως και 28/2/2018. Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210 7775538 και 210 7487960 (Βίλλα Νίνου), 2107797585 (Κρίνων 24), 210 7786529 και 210 7793082 (Αλκαίου 42 & Κρατερού).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά την Δευτέρα 21/05/2018 – 10:00 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 22/6/2018 – 24:00. Αφου καταθέσετε οριστικά την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα και λάβετε αριθμό αίτησης, θα προσκομίσετε το σύνολο

των δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν τα κατά δήλωση στοιχεία σε φάκελο, που θα αναγράφονται:

1. ο τίτλος «Αίτηση Εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς»,

2. ο αριθμός αίτησης και

3. το πλήρες όνομα του παιδιού.

Η προσκόμιση θα γίνεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζωγράφου, στην οδό Γεωργίου Ζωγράφου 7, Ζωγράφου, Τ.Κ 15772. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier).

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 29/6/2018.

Οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζωγράφου έχουν στη δύναμή τους δέκα (10) παραρτήματα, που λειτουργούν στις εξής διευθύνσεις:

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΛΟΥ 1 & ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/03/2016 ΕΩΣ 28/02/2018

2 ΚΡΙΝΩΝ 24 (ΠΡΩΗΝ Ι.Β.Σ.Α.) ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 28/02/2018

3 ΑΛΚΑΙΟΥ 42 & ΚΡΑΤΕΡΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 28/02/2018

4 ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ 78 ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 28/02/2018

5 ΒΙΛΛΑ ΝΙΝΟΥ, Λ. ΠΑΠΑΓΟΥ 104 & ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 01/03/2016

6 ΓΑΛΗΝΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ 40 ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 01/03/2016

7 ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 15 ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 01/03/2016

8 ΑΡΒΗΛΩΝ 15 ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 01/03/2016

9 ΔΙΑΚΡΙΑΣ 5 ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 01/03/2016

10 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 01/03/2016

Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση Εγγραφής (εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα).

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων (έκδοση τελευταίου εξαμήνου). Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα, συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημα μετάφραση.

3. Φωτοτυπία διαβατηρίου για αλλοδαπούς γονείς και παιδιά.

4. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού (επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης)

συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, συμπληρωμένο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών που προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (mantoux).

5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2018 και εκκαθαριστικού. Σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης υποχρεούνται και οι δύο γονείς κατάθεσης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικού ή βεβαίωση από την εφορία απαλλαγής για μη υπόχρεους φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που το εκκαθαριστικό σας δεν έχει εκδοθεί από την εφορία, υποχρεούστε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε την υπεύθυνη δήλωση περί προσκόμισης του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας μέχρι τις 16/7/2018 στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζωγράφου.

6. Βεβαίωση εργασίας γονέων.

7. Φωτοτυπία των τελευταίων ενσήμων (για Ιδιωτική Υπηρεσία) ή εργοσήμων για περιστασιακή απασχόληση.

8. Αποδεικτικό στοιχείο εργασίας για τους ελευθέρους επαγγελματίες (τελευταία περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. ή εκτύπωση από το Taxis Net ότι δεν έχει γίνει διακοπή εργασίας).

9. Βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανεργίας γονέων.

10. Βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. εάν πρόκειται για φοιτητές/τριες.

11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των γονέων για την παραλαβή του παιδιού/των παιδιών τους από το Σταθμό (επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης).

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις:

1. Πρόσφατη πιστοποίηση για γονείς ή αδέρφια με ποσοστό αναπηρίας = ή > 50% ή Βεβαίωση Διεύθυνσης δημοσίου νοσοκομείου που αποδεικνύει την ασθένεια.

2. Διαζευκτήριο ή δικαιολογητικό που βεβαιώνει τη διάσταση.

3. Στρατιωτική ταυτότητα για περίπτωση θητείας.

4. Δικαιολογητικά μετάθεσης από άλλο νομό.

 

 

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου