Δραστική μείωση συμβασιούχων και …δημοσιονομικοί περιορισμοί

Δραστική μείωση συμβασιούχων και …δημοσιονομικοί περιορισμοί

«Μαχαίρι» στις προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες βάζει το υπουργείο Εσωτερικών .
Συγκεκριμένα για το 2022 μείωσε κατά 10% σε σχέση με το 2021 το συνολικό αριθμό σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου
Τους προτρέπει δε τα αιτήματα τους, να είναι ακόμη χαμηλότερα από το μειωμένο αυτό ποσοστό, αναφέροντας χαρακτηριστικά : « …Οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους με φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών»
Παρότι όχι μόνο εξακολουθούν να υφίστανται αλλά να είναι ακόμα πιο οξυμένες οι συνθήκες και οι αιτίες ( πανδημία, έλλειψη μονίμου προσωπικού,  αύξηση αρμοδιοτήτων κ.α) που τον προηγούμενο χρόνο καθιστούσαν απαραίτητο το αρχικό αριθμό . Συγκεκριμένα για το 2022 ο συνολικός αριθμός που προβλέπεται ανέρχεται σε 25.344.
Αίσθηση δε προκαλεί η αναφορά σε « δημοσιονομικούς περιορισμούς»!
Οι δήμοι οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματα τους για προσλήψεις μέχρι τις 4-2-2022.

« Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος του ΥΠΕΣ δεν θα είναι διαθέσιμος για ανάρτηση σε αυτόν του σχετικού πίνακα και τυχόν αιτήματα που υποβληθούν στην υπηρεσία μας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη», υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Ποιοι δεν συμπεριλαμβάνονται
«Στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ως άνω προσωπικού, όσον αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε:
α) συμβάσεις έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α` 6) και 212 του ν. 3584/2007 (Α` 143)
β) προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 του ν. 3584/2007
γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό του οποίου η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια ή υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών.
Επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται για το τρέχον έτος (και ως εκ τούτου δεν θα αποσταλούν σχετικά αιτήματα) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, καθότι δεν χορηγήθηκαν εγκρίσεις από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για το προσωπικό αυτό κατά το προηγούμενο έτος.
Ως εκ τούτου, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, παρακαλούνται να υποβάλουν στην υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, τα αιτήματά τους για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το έτος 2022 που αφορούν:
• προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021
• προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ)
•προσωπικό για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ, η οποία θα αναζητηθεί από την υπηρεσία μας μετά την υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς».

«Με φειδώ»
«Σημειώνεται ότι οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους με φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών και της πρόβλεψης του άρθρου 25 του ν.4829/2021 περί περικοπής του συνολικού αριθμού των εγκρίσεων σε ποσοστό 10 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (25.344) προσλήψεις για το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Γενικές οδηγίες
α) Σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 176 του ν.3852/2010, όπως ισχύουν, απαιτείται:
• για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
• για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
β) Εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα), στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί αριθμητικά οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007).
Εξαίρεση αποτελούν οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων, καθώς δεν απαιτείται η ανωτέρω πρόβλεψη, βάσει του άρθρου 7 της αριθ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) Υπουργικής Απόφασης.
γ) Για τα ΝΠΙΔ και μόνο για πρόσληψη διευθυντικού στελέχους επί θητεία θα πρέπει στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών της επιχείρησης να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης διευθυντικού στελέχους επί θητεία, καθώς και να ορίζεται η διάρκεια αυτής (π.χ. ίση με τη δημοτική περίοδο).
δ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας όλων των φορέων ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους έτους 2022 ή και επόμενου/ων έτους/ών, ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης.
ε) Στην περίπτωση των ΟΤΑ α΄ βαθμού, δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης παρέχεται μόνο για τους μουσικούς και τους καθαριστές σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.3584/2007 και της αριθμ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) Υπουργικής Απόφασης, αντίστοιχα.

Πηγή: NEWS TA Νέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου