Φύλλο 158 ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
P. 1
αααιηιυυοαααιααηηωοοιααοηεεαεααααοιοηιηαιοηυυιιουιεηιυηηοαειαειιοεαααεααιαιηαοιοηηαοιοηωιυιαηηιιαυαοεηευηιοηααοαιαωηαααηωοαυωιεουηηιιιαοεηυιηαοηοεωοωιαειιουιιωιαιιιιαωειωυαιοειιιεοοοεεεειειεηοειουαιηοηαιεοηαιοαοειηυιειηοουαοηοεηοεεοωηοεηυιαιεηιοεηυιοαυαειιαιουιαουαιιυααυιωαυηαεαουοεοοιιηιιειωουοαωηααοιιιιαιηιοιωιααοοεωεωωοιεουιαιααιηεοαιειοαεηαυααωηαωιααιιυοεοηιυαηευωειηυεηυεαηυηοοωεωαααοοααουεαιυωυιεοειαεηαοηιαηαυευεΑιιααηιυαιααωυειεοωιωεοαεεειαοηηεοοηιωυηιαιαοειεαειυωωηηαηιουωαιεηιωιεωεαιοουυαηεηυυιαηηυιαειοειωιαοοιεωιεεααιοιειηοεειοεοωοιιυωωοιηοηοεοααυεοεοεηαωιοιοεεηωιιαωοωαιιοωωοαειωοεοαωαιοιαιιοοηιειεηει

η ́λλη ́ποψη
 
στου Ζωγρ́φου

μηνιάα κοινωνικοπολιτικ́ εφημερ́δα ΕΤΟΣ 15ο • Αρ. Φ́λλου 158 • ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

∆ιέθυνση: Κορν́βου 12, Ζωγρ́φου, Τ.Κ. 15772, Τηλ: 210-7715997 Fax: 210-7717149

 
∆ιαβ́στε μας ηλεκτρονικ́ στο www.alliapopsi.gr • Email: gr@alliapopsi.grΗ «Β́λα Ζωγρ́φου» π́λι στο προσκ́νιο

 Μ́νες τ́ρα συζητίταν στα δημο- μ́τητα της αγοραπωλησ́ας.
  
σιογραφικ́ πηγαδ́κια ́τι φ́μες
Εννοόσε την αγορ́ που ́γινε επ́  
φ́ρουν την οικογ́νεια Ζωγρ́- ∆ημαρχ́ας Καζ́κου για την οπόα η 
φου, που δεν μας ́χει ξεχ́σει, κ́τι να γνωμοδ́τηση του Νομικό Συμβουλ́ου 
ετοιμ́ζει και μ́λλον ́τι θα δωρ́σει το του Κρ́τους, με αριθμ́ 518/2011 οριο- 
υπ́λοιπο 50% του κτ́ματος που εκκρε- θετόσε πρ́ξεις και παραλέψεις της 
μέ, αυτ́ τη φορ́ χωρ́ς ́ρους.
∆ιόκησης του στη σ́μβαση αγορ́ς της 
Και να που οι φ́μες επαληθέονται εκτ́σεως του Ο.Τ. 387 και στη σ́σταση 
αφό στις 5 Ιουλ́ου 2018 συγκαλέται των οριζοντ́ων ιδιοκτησίν που υπε- 
δημοτικ́ συμβόλιο με τρ́α θ́ματα συ- γρ́φη μεταξ́ «του ∆́μου Ζωγρ́φου 
ζ́τησης τα οπόα αφορόν την αποδο- και της οικογ́νειας Ζωγρ́φου, γνωμο- 
χ́ ́ ́χι της δωρές του 50% του οικο- δ́τηση αμφισβητόμενη απ́ την οικο- 
π́δου της Β́λας Ζωγρ́φου (4,5 στρ́μ- ματα περ́που) ιδιοκτησ́ας κληρον́μων γ́νεια και απ́ ́σους έχαν εμπλακέ την εποχ́ εκένη.

οικογ́νειας Ιώννη Ζωγρ́φου.
Στις 14 Μαρτ́ου του 2014 το Πεντα- 
Για να μην ξεχν́με η οικογ́νεια Ζω- μελ́ς Εφετέο Αθην́ν με το 385 απαλ- 
γρ́φου τον Φεβρούριο του 2012 έχε λακτικ́ βόλευμα του, ομ́φωνα απαλ- 
αποφ́σισε να δωρ́σει στο ∆́μο Ζω- λ́σσει το πρ́ην ∆́μαρχο Γίννη Καζ́- 
γρ́φου το υπ́λοιπο 50% της ιδιοκτησ́- εισ́γησ́ του η οπόα έχε συγκροτηθέ Η ∆́μαρχος απ́ τη θ́ση της αντιπο- κο απ́ την κατηγορ́α που του έχε 
ας της με την προ π́θεση ο ∆́μος «να μετ́ απ́ επιστημονικ́ς εισηγ́σεις του λ́τευσης τ́τε, μεταξ́ των ́λλων έχε ασκηθέ «για απιστ́α σχετικ́ με την 
σταματ́σει κ́θε ν́μιμη διεκδ́κηση».
Νομικό Γραφέου, για την αποδοχ́ θεωρ́σει «́τι η αποδοχ́ της δωρές υπηρεσ́α με την επιβαρυντικ́ περ́στα- 
Ο τ́τε ∆́μαρχος Κ́στας Καλλ́ρης της δωρές για το υπ́λοιπο 50% του χωρ́ς καν́να ́ρο ́ ́λλη άρεση ́πως ση του Ν́μου περ́ καταχραστ́ν ∆ημο- 
προχωρόσε στην υλοπόηση της δωρε- κτ́ματος που πρ́σφερε η οικογ́νεια, περιγρ́φηκε στα συμβ́λαια που μας σ́ου κ.λ.π.». σχετικ́ με την αγορ́ της 
́ς β́μα-β́μα χωρ́ς καμ́α συγκ́λυψη διαβεβαίνοντας ́τι «ο χ́ρος θα δια- ́δωσε η διόκηση του ∆́μου στην προη- ΒΙΛΛΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, εν ́ψει αφ’ εν́ς 
που θα μπορόσε να ́ρει ενδεχ́μενες τηρηθέ ως πρ́σινο και το σχ́διο της γόμενη συνεδρ́αση, θα πρ́πει να γ́νει μεν της 104/Α/12 ́κθεσης επιθέρησης 
ποινικ́ς ́ διοικητικ́ς ευθ́νες αν υπ́ρ- ∆ιόκησης που προτένει στο ∆ημοτικ́ Συμβόλιο έναι η ενοπόηση των χ́ρων αποδεκτ́ απ́ το ∆ημοτικ́ Συμβόλιο.
Πρ́γματι η πρ́ταση της αποδοχ́ς ελ́γχου των Επιθεωρητ́ν – Ελεγκτ́ν 
χαν, γιατ́ ως γνωστ́ν υπ́ρχαν πολλ́ β́λας «Ζωγρ́φου», β́λας «Παυλ́νας» τ́τε ́γινε δεκτ́ με 32 «ναι», 3 «́χι», 3 ∆ημ́σιας ∆ιόκησης και αφ’ ετ́ρου δε 
κεν́ στο τρ́πο αγορ́ς που έχε κ́νει ο πρ́ην ∆́μαρχος Γίννης Καζ́κος και β́λας «Ν́νου» με τους περιβ́λλοντες «αποχ́ς» και π́ντε απ́ντες.
της υπ’ αριθμ. 518/2011 Γνωμοδ́τησης του Νομικό Συμβουλ́ου του Κρ́τους, 
και με το δ́νειο που π́ρε των χ́ρους τους, σ’ ́να ενιάο χ́ρο πολιτι- Και εν́ ́ταν ́λα ́τοιμα για την υπο- «αποδέχθηκε αβ́σιμη», «δεν υπ́ρχουν 
25.000.000.ευρ́ απ́ την Τρ́πεζα σμό, περιπ́του και πρασ́νου», και ́τι γραφ́ του οριστικό συμβολάου δωρε- ενδέξεις ενοχ́ς των κατηγορουμ́νων 
Communal Credit International BanK «δεν προσφ́ρουμε καμ́α χέρα βοηθέ- ́ς στις 13 Ιανουαρ́ου 2014, η οικογ́- για τις αξίποινες πρ́ξεις της απιστ́- 
Ltd.
ας σε καν́ναν, δίτι ́λες οι υπ́ ́λεγχο νεια δεν προσ́λθε, γιατ́ με την απ́ 8- ας».

Τον Ιόνιο του 2013 Κ́στας Καλλ́- ποινικ́ς, διοικητικ́ς και λοιπ́ς εκκρε- 1-2014 ν́α επιστολ́ της ζητόσε να γ́- 
ρης φ́ρνει στο ∆ημοτικ́ Συμβόλιο την
μές υποθ́σεις έναι σε εξ́λιξη»
νει ταυτ́χρονα με τη δωρέ και η νομι-
συν́χεια στην 3η σελ́δα 


Σας ευχ́μαστε 


Ευχ́ριστες ∆ιακοπ́ς

 Παιδικ́ Χαρ́ Όλωφ Π́λμε
  
Σ́νδεσμος Παλαίν Ζωγραφιωτ́ν


∆ασ́ρχης: Και θα πληρ́σετε την Παιδικ́ Χαρ́ Αν ρωτ́- γραφίτες» γιατ́ κ́ποιοι σουν να νοικίζουν χ́- 
σεις οποιονδ́- «διαπλεκ́μενοι» ́πως έ- ρους, έτε σε υπ́γεια, έ- 
και θα την αποξηλ́σετε
ποτε κ́τοικο του θισται να λ́γεται τ́ρα τε σε ισ́γεια.

Ο∆́μου μας ποιος έναι ο τελευτάα, ́χουν στρ́ψει Μ́χρι που βρ́θηκε ο 
ι σημερινό εξηντ́ρηδες, κ́τοικοι χαρ́ με σ́γχρονες προδιαγραφ́ς και πιο παλαίς Σ́λλογος τα «πυρ́» τους επ́νω ∆́μαρχος Κ́στας Καλλ́- 
των Ιλισ́ων σ́γουρα θα θυμόνται λειτουργόσε μ́σα στο ́λσος των Ιλι- εδ́ στου Ζωγρ́φου, χω- τους, ανάτια ́πως θα ρης ο οπόος αποφ́σισε 
́τι απ́ναντι απ́ τη φοιτητικ́ σ́ων, το τελευτάο πρ́σινο κομμ́τι του ρ́ς σκ́ψη θα σου απα- φανέ στο τ́λος, διαδ́δο- να τους δ́σει μ́νιμο χ́- 
εστ́α στην Όλωφ Π́λμε υπ́ρχε ́νας ελέθερος χ́ρος που τους ́δινε την ∆́μου στο οπόο μπορόσαν τα παιδί να πάζουν.
ντ́σει οι Παλαιό Ζωγρα- φίτες, γιατ́ ́τσι καθιε-
ντας ως αρχ́, ́τι μ́λη του Συνδ́σμου προβά- ρο εγκατ́στασης στη Β́- λα Παυλ́να.

άσθηση της εξοχ́ς και μπορόσαν να Τα σημεριν́ παιδί δυστυχ́ς δεν ρ́θηκε να λ́γονται. νουν σε κακ́βουλες Απ́ το 2010 εδραίθη- 
τρ́ξουν ́ να αθληθόν μ́σα στο δ́- μπορόν να τρ́ξουν και να πάξουν ξ́- Πρ́γματι δεν έναι μ́- εν́ργειες εντ́ς του χ́- κε στο χ́ρο αυτ́ και ́ρ- 
σος, που ́ταν γι’ αυτός μια ιδανικ́ νοιστα σε αυτ́ το χ́ρο γιατ́ εδ́ και νον ο πιο παλίς Σ́νδε- ρου ́που βρ́σκονται τα χισε μια ́ντονη παρουσ́α 
απ́δραση.
́ξι χρ́νια, κ́ποια απαρχαιωμ́να και σμος, ιδρ́θηκε το 1987, γραφέα.
στα δρ́μενα της π́λης 
Αργ́τερα διαμορφ́θηκε ́νας χ́- πνιγμ́να μ́σα στη γραφειοκρατ́α αλλ́ και ο πιο δραστ́- Ο Σ́νδεσμος των Πα- μας. Π́ρα απ́ τις π́- 
ρος και π́ρα πολλ́ παιδί, ́χι μ́νον «μυαλ́» με πρωτ́κολλο διοικητικ́ς ριος με ́ντονη συμμετο- λαίν Ζωγραφιωτ́ν απ́ μπολλες εκδηλ́σεις που 
του Ζωγρ́φου αλλ́ και απ́ τις γ́ρω αποβολ́ς την ́κλεισαν, με το αιτιολογι- χ́ σε πολιτιστικός και
κοινωνικός φορές. την ́δρυσ́ του δεν μπ́- ρεσε να αποκτ́σει μια κ́νουν έτε μ́νοι τους έ- τε με ́λλους φορές, τα 
περιοχ́ς, χ́ρηκαν τα παιγν́δια τους, κ́ ́τι αν́κει στη «γκρ́ζα ζ́νη» μεταξ́ Κ́νουμε μια μικρ́ μ́νιμη ́δρα, παρ’ ́λες τελευτάα χρ́νια, τα χρ́- 
δημιόργησαν τους πρ́τους παιδικός των ∆́μων Αθηνάων και Ζωγρ́φου, αναδρομ́ για να θυμη- τις προσπ́θειες που κα- νια της οικονομικ́ς κρ́- 
φ́λους, ́φεραν και τα μικρ́τερα αδ́λ- φια τους να πάξουν και αυτ́ σε μια πιο λες και καταλαβάνουν τα μικρ́ τους λ́γους που τους στ́ρησαν το παιγν́δι θόν οι παλιό και να μ́- τ́ καιρός ́καναν ́λοι οι σης, ́χει δραστηριοποιη- 
οργανωμ́νη παιδικ́ χαρ́.
μ́σα στο πρ́σινο.
θουν οι ν́οι τι σημάνει διατελ́σαντες Πρ́εδροι, θέ ́ντονα στην κοινωνικ́

Το 1972 σε συνενν́ηση με το ∆́μο ́ταν λ́με «Παλαιό Ζω-
προκειμ́νου να σταματ́-
συν́χεια στην 2η σελ́δα

Αθηνάων κατασκεύστηκε η παιδικ́
συν́χεια στην 3η σελ́δα   1   2   3   4   5