Φύλλο 155 ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
P. 1
αααιηιυυοαωεοοιοαιιειιιοοωαυαηαηυιαωιιηυεααιευυωηιααουοεευοηιιηηαιυοιιηεαυιιιααευοαοεηηηεεηιοωυυεεοαοεοιηεαηαηιωοιωεοιοουυεεοαωηωιυοααηιιειεοοιοΕοοιειιειιωυεααοοαηεΑοιιοωαιιιοηεαοαιευαιυυαουοοιιιοωεοιοωυιιιηωηυαηυεωαιοωιηαιιωυιεαιιιεοοοωοεειιιηωιηιωοηοιοωωαοειοοοιιοεεεηυιοαοειαοαωαειηαεεειιαωηωωηυιαεοοεηωηοιυυυαιαηοε..ιιεοεοηυοαηαεαιοο..ιυααιεοιωοεαιεοιοηιουεοιηυευοιιηιυειοηιιοιωαοοηηοαεαυεοιοιιεοωαηιαιουιοειοοηιαοοαοιεαηηηοοηεοεωαιοωοοειυευοειεοιιηυααυουειαηηουιηοεωηωιαιηαιοειωοιαοιοαιιιιυωωιαειηηωηοιηωωιεωιηωιαοωηωωωοεωωεοιαυυωοιηηωιοιωειαα

η ́λλη ́ποψη
στου Ζωγρ́φου
μηνιάα κοινωνικοπολιτικ́ εφημερ́δα


ΕΤΟΣ 15ο • Αρ. Φ́λλου 155 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 

∆ιέθυνση: Κορν́βου 12, Ζωγρ́φου, Τ.Κ. 15772, Τηλ: 210-7715997 Fax: 210-7717149

∆ΙΑΒΑΣΤΕ μας τ́ρα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο www.alliapopsi.gr

Και τα ν́α email: alliapopsi@ath.forthnet.gr, gr@alliapopsi.gr και aper@alliapopsi.gr

Ευχ́μαστε σε ́λους τους κατόκους της π́λης μας η Αν́σταση του Κυρ́ου

να γ́νει το ν́ο σημέο εκκ́νησης για την πατρ́δα μας και τον Ελληνικ́ λά.
Τα πανανθρ́πινα και διαχρονικ́ μην́ματα της μεγ́λης γιορτ́ς του Π́σχα για Ειρ́νη και αλληλεγγ́η, 

να γ́νουν λ́βαρα στον αγ́να για ευημερ́α, ισοτιμ́α, κοινωνικ́ δικαιοσ́νη, βασισμ́να σε αληθιν́ ορ́ματα 
και προσδοκ́ες για ́να καλ́τερο άριο των γενίν που θα μας ακολουθ́σουν.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Για την εφημερ́δα
Γερ́σιμος (Μ́κης) Ραυτ́πουλος

Πρ́πει να ΕΥΞΗ
ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ
ΣΥΝΕΝΤ

Θα επεκταθόν
Στ́φανου ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ


οι δραστηρίτητ́ς Γιόργα
η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

μας το 2018-2019
Μαρ́α
Βαρσαμιδ́κη
απ́ την 
πρ́ην Αντιδ́μαρχος 
Οικονομικ́ν 
ζώ των συνδημοτ́ν μας;
σ́α και κατ́πιν οδηγίν του Υπηρεσίν και νυν ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Ως διόκηση κ́ριε Ραυτ́- Ελεγκτικό Συνεδρ́ου.
δημοτικ́ σ́μβουλος 
πουλε κοιτ́ξαμε να κ́νου- με καλ́ διαχέριση χωρ́ς να Επ́σης έναι η αναζ́τη- «Πολ́τες σε δρ́ση»
́χουμε επεκταθέ σε ν́ες ση χ́ρων στο ∆́μο που θα μπορόσαμε β́ση των δρα- Στην πρ́σφατη συν́ντευξη που παρα- στ́ρα, και
δραστηρίτητες, με στ́χο στηριοτ́των μας να ιδρ́- χ́ρησε ο Αντιδ́μαρχος Καθαρίτη-
«Εμές δεν συγκρ́νουμε τη σημεριν́ 
να γ́νει αυτ́ το 2018 και το σουμε ν́ους χ́ρους στ́θ- τας, Πρασ́νου και Μηχανολογικό διόκηση με τους παλιός. Το θ́μα έναι ́τι 
2019.
μευσης.
Εξοπλισμό Στάρος Αρμιλίς στην εφη- η σημεριν́ διόκηση συγκρ́νει τον εαυτ́ 
Πρ́εδρος ́νας απ́ τους στ́χους μερ́δα «Σκον́κι», ρωτ́θηκε και για την της και προσπαθέ να δ́σει ελαφρυντικ́, 
ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ
μας έναι η επ́κταση στο κυλικέο του νεκροταφέου Οι δυο βασικό επο- καθαρίτητα και συγκεκριμ́να: «...τι ισχυριζ́μενη ́τι για την οποιαδ́ποτε κακ́ 
μ́σω της ανακάνισης της πτεύμενοι χ́ροι έναι το κοιμητ́ριο και τα γκαρ́ζ. φτάει που χωλάνει ο τομ́ας της καθαρί- τητας δεν ́χετε προσωπικ́, ́ δεν δουλέ- εικ́να κ́θε τομ́α, κ́ποιος ευθ́νεται.
Θα θ́λαμε λοιπ́ν να υπενθυμ́σουμε 
Ηάθουσας ́στε να μπορό- Τι στοιχέα μπορέτε να ει το προσωπικ́;».
́τι έμαστε η ∆ιόκηση που ́τυχε να εφαρ- 
Μονομετοχικ́ Εταιρέα με να προσφ́ρουμε και ́λ- μας δ́σετε που αφορόν Με την απ́ντησ́ του ο κ. Αρμπιλίς μ́σει για πρ́τη φορ́ στην τοπικ́ αυτο- 
Αξιοπόησης Ακιν́των ∆́μου Ζωγρ́φου λα πρ́γματα εκτ́ς απ́ αυ- τη λειτουργ́α τους για τον στρ́φει τα πυρ́ του στην αντιπολ́τευση διόκηση τον Ν. Καλλικρ́τη και έχε και 
Α.Ε. (ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ) λειτουργέ τ́ που σ́μερα προσφ́ρου- με.
καθ́να ξεχωριστ́.
ισχυριζ́μενος ́τι «..Έναι έκολο να κ́- την ποί σ́ντομη θητέα 3,5 χρ́νια (1-1-
σ́μφωνα με το θεσμικ́ νει κ́ποιος αντιπολ́-
2011 ́ως 31-08-2014). 
πλάσιο λειτουργ́ας των Για μεν το κυλικέο του νεκροταφέου τευση λ́γοντας ́τι «ε- Να υπενθυμ́σω ́χι 
επιχειρ́σεων των ΟΤΑ
που έναι ́νας απ́ ́μαστε μια βρ́μικη μ́νον στη σημεριν́ 
με βασικ́ς δρ́σεις που αφορόν τη λειτουργ́α τους βασικ́τερους π́λη με καφ́ πρ́σι- νο» που συνηθ́ζει να ∆ιόκηση, αλλ́ και στους δημ́τες μας, 
του κυλικέου του νεκρο- εποπτεύμενους χ́- λ́ει ο κ. Αγγελ́που- ́τι στο δίστημα αυτ́ 
ταφέου, τα παρκινγκ, τα ρους απ́ το 2000 μ́- λος. Ο δε κ. Καλλ́ρης της θητέας μας ́γινα 
δημοτικ́ γκαρ́ζ κ.α.
χρι και 31-12-2017 τα 3, 5 χρ́νια που ́ταν πολλ́. Προσπαθ́σα- 
Ο Στ́φανος Γιόρ- ́σοδα παρουσ́αζαν μια μέωση στο 3,8%. διόκηση δεν φρ́ντισε με, τολμ́σαμε, κριθ́- 
γας απ́ την αν́ληψη Αιτ́α αυτ́ς της πτ́- να μπει ότε ́να καμε και κριν́μαστε
των καθηκ́ντων της ν́-
ας ∆ημοτικ́ς Αρχ́ς, το- σης έναι η συνολικ́ ανταλλακτικ́ στα συ- ακ́μα και σ́μερα.
ποθετ́θηκε στη θ́ση μέωση των τελετ́ν νεργέα του ∆́μου, ότε ́να καινόργιο Στον τομ́α της κα- θαρίτητας ́γιναν 
του Πρόδρου της ∆η- που ερχ́ντουσαν στο ́χημα.
για πρ́τη φορ́ δια-
μοτικ́ς Εταιρέας ΜΑ- κοιμητ́ριο, ́πως οι γωνισμό και ́χι ανα-
∆εν ξεχν́ ́τι ́ταν
Yπ́ρχουν ́ραγε;
ΞΙΑ∆ΗΖ και ́πως μας δηλ́- ́λλος στ́χος μας έναι η κηδέες και τα μνημ́-
συνα που συνεχ́ς μείνο- παρ́λαβα δεν έχαμε
θ́σεις, διαγωνισμό 
νει, δουλέει για να πετ́χει μ́σα σε συγκεκριμ́νο χρο- αξιοπόηση των υπαρχ́- νται.
ότε πετρ́λαιο για να κινηθόν τα απορ- για επισκεύ και προμ́θεια ανταλλακτικ́ν 
νικ́ δίστημα τους στ́χους ντων χ́ρων στ́θμευσης Υπ́ρχει ́μως και ́να εξ ριμματοφ́ρα. Το ∆εκ́μβριο του 14 τα αυτοκιν́των και απορριμματοφ́ρων, δια- 
που τ́θηκαν απ́ τη ∆ιόκη- κυρ́ως των υπάθριων ́σου βασικ́ νομικ́ πρ́βλη- σκουπ́δια ́μειναν στους δρ́μους γιατ́ δεν γωνισμό για προμ́θεια ατομικ́ν ειδ́ν 
ση του ∆́μου προκειμ́νου στους οπόους σκεφτ́μα- στε να εγκαταστ́σουμε μα που εκκρεμέ και έναι έχαν μεριμν́σει ότε ανταλλακτικ́ να υπ́ρχουν, ότε καν ο διαγωνισμ́ς με τα προστασ́ας εργαζομ́νων καθ́ς επ́σης και για προμ́θεια υγρ́ν καυσ́μων για τις 
να υπ́ρξει μια ποιοτικ́ ανα- στ́γαστρα σε κ́ποια απ́ αυτ́ με τις υπηρεσιακ́ς κάσιμα να ́χει ολοκληρωθέ».
αν́γκες ́λων των υπηρεσίν του ∆́μου
β́θμιση και διαφαν́ λει- τουργ́α των υπηρεσίν και αυτ́ να γ́νει μελ́τη να το- εκταφ́ς. Θα πρ́πει δηλαδ́ Η απ́ντηση αυτ́ θεωρ́θηκε απ́ την και των Νομικ́ν του Προσ́πων. 
των εσ́δων της εταιρέας, ποθετηθόν φωτοβολτα κ́ να ειδοποιηθόν οι συγγε- νές των θαν́ντων με κ́- προηγόμενη ∆ιόκηση ως μομφ́ για τα Κατορθ́σαμε δε εν́ψει των επικειμ́-
με γν́μονα το συμφ́ρον τα οπόα να μπορόν να κα- ποιους τρ́πους να μην πα- τ́τε πεπραγμ́να της και η πρ́ην Αντιδ́- νων αυτοδιοικητικ́ν εκλογ́ν με ́γγραφο 
του δημ́τη.
λ́ψουν τις αν́γκες σε ηλε- ραμ́νουν επ́ μεγ́λο χρονι- μαρχος των Οικονομικ́ν Μαρ́α Βαρσαμι- μας προς ́λες τις υπηρεσ́ες, ́μεσα να 
κτρικ́ ρέμα και το σοβα- κ́ δίστημα, ́στε μετ́ να δ́κη δ́νει τη δικ́ της απ́ντηση, γιατ́ προβόν στην σ́νταξη μελετ́ν για ́λες 
Ποιοι έναι οι μακροπρ́- ρ́τερο ́λων έναι πως θα γ́νει η αξιοπόηση των κοι- ́χει δικάωμα ο ∆́μος να ́πως λ́ει στηρ́ξαμε μεν τον πρ́το καιρ́ τη διόκηση, αλλ́ αυτ́ δεν σημάνει ́τι τις αναγκάες προμ́θειες του ∆́μου, ́στε να μην δημιουργηθέ πρ́βλημα στην 
θεσμοι στ́χοι κ́ριε Γιόργα που ́χετε θ́σει ως Πρ́ε- ν́χρηστων χ́ρων που προ- κ́νει υπηρεσιακ́ς εκτα- βιαστικ́ χωρ́ς στοιχέα και χωρ́ς αποδέ- λειτουργ́α των υπηρεσίν του.
δρος στις δρ́σεις της ΜΑ- βλ́πεται στο καταστατικ́ φ́ς.
ξεις, μπορόμε να σπιλ́νουμε ανθρ́- 
ΞΙΑ∆ΗΖ για να βελτίσουν τη
της ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ σε συνεργα-
συν́χεια στη 2η σελ́δα
πους και να ρ́χνουμε λ́σπη στον ανεμι-
συν́χεια στη 6η σελ́δα


   1   2   3   4   5