Φύλλο 154 IANOYAΡΙΟΣ 2018
P. 1
αααιηιυυοαωεωιυοωωηαηηυωοιωοιοιυοααοαεηαηαυαεωηωιεωυιηεοοευαιιιεηηαεαοοοεεωοιοηιηιεαειωεααιηοηυααεωιιοαιιυααηοοωωιιειωιηααηιαηυιεειειοοεααυοεαηυοεηηεειειηααιαιεηηεειοηηηειοηουοωωοιιηοαιιεοεοοαεοοεειυιεεεοοηοηεειοοοηεηηαυουιειεοειοιοεειηουηιεοιιηωεωααωωεωΟαυεεεεειοαεαυυαοιοιηοουυεεεοιιαιυηοαοουυιοιεοααηηηηυωαοαυαοοαοοηυιωηοεεειιεοοηααωυιηηωοοεααοωαωαιωιαιιυααωειιιηηιεεαηιααεεηαωυιιουωαεοηωιυουιηααηεοιωηηειαοιωωυαοειοιυεεοεεηεεοηοηηειαεΕαιαοιαουαυιαωεαοηοεηοοαωαοιαεειωααοεηιεηυηεοοευιοοιωιαιοηοωοαιοειιηηωιιουιιαοιεουιηηηοιοεωοιεαιιηιουηηαιιωυιοειυηεοειηειοειηΕηυυιαιωιοιοοηιωυειοηιιεηεααοιευηιιιειαιιυοοιωηΕυοαοοοαεωιηωιοοιαουωεοιηιιηηοηιιηυοουοιεααηωααεηηαυιυοοαοαοηιεηαηΗηαοιεευωουοειυοωυοιυεηοιιηοαοηιηιοαηιεωυυαεωεεεαηωαεηιαηηει

η ́λλη ́ποψη
στου Ζωγρ́φου
μηνιάα κοινωνικοπολιτικ́ εφημερ́δα


ΕΤΟΣ 14ο • Αρ. Φ́λλου 154 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

∆ιέθυνση: Κορν́βου 12, Ζωγρ́φου, Τ.Κ. 15772, Τηλ: 210-7715997 Fax: 210-7717149

∆ΙΑΒΑΣΤΕ μας τ́ρα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο www.alliapopsi.gr

Και τα ν́α email: alliapopsi@ath.forthnet.gr, gr@alliapopsi.gr και aper@alliapopsi.gr

Η
«∆ΙΑΛΟΓΟΣ «Αριστερό» ΝΕΝΤΕΥΞ
ΣΥ
Κ́στας 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Πλειστηριασμό 
Καλλ́ρης
ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ»

«Αριστερ́»

Τα ζητόμενα

των επ́μενων Εκλογ́ν
∆ημοτικ́ ∆ιόκηση


Εκλογ́ν και αυτ́ θα εμποδ́σει τις Αυτοδυ- 
ναμ́ες και θα ωθ́σει τα Κ́μματα σε ∆ίλο- 
γο, Συνεργασ́ες, Συμμαχ́ες!!
Σκ́ψεις, ενημ́ρωση και κ́ποιες βόθειες
∆εν βλ́πω λοιπ́ν καν́να λ́γο, ́ταν 
υπ́ρχει ́νας Εκλογικ́ς Ν́μος για τις Κε- ντρικ́ς Εκλογ́ς, γιατ́ να μην ισχ́ει ο ́διος Π λειστηριασμό.
τοικ́α. Αυτ́ το ́κανε γιατ́ η φ́ση της ελλη- 
και για τις Τοπικ́ς Εκλογ́ς.!!
Το μεγ́λο «αγκ́θι» της Κυβ́ρνησης και νικ́ς οικογ́νειας ́λες αυτ́ς της δεκαετ́ες 
πρ́ην ∆́μαρχος Οι εποχ́ς της «εν́ς ανδρ́ς (́ μιας ..γυ- κατ’ επ́κταση των ∆́μων, που κατ́ τη ́ταν ́να σπ́τι στην π́λη και ́να σπ́τι στην 
Ζωγρ́φου
ναικ́ς) Αρχ́ς, ́χει παρ́λθει ανεπιστρε- γν́μη μας, δ́σκολα θα ξεπεραστέ, γιατ́ εξοχ́. ́τσι ́ταν πολ́ δ́σκολο να ξεχωρ́- 
πτ́!!
́σο και αν προσπαθόν να «χρυσ́σουν» σουμε ποί έναι η πρ́τη κατοικ́α και ποια η 
Σε ́λο τον Κ́σμο, σε ́λες τις Κυβερν́- το χ́πι λ́γοντας ́τι δ́θεν η πρ́τη κατοι- λιγ́τερο σπουδάα. Γι’ αυτ́ η απ́φαση 
σεις, τις Τοπικ́ς Κυβερν́σεις, τους ∆́- κ́α προστατέεται, τα γεγον́τα τους δια- ψέδουν.
́ταν η προστασ́α της πρ́της και δέτερης δηλωμ́νης, προσδιορ́ζοντας και τον ́ρο 
«Η ∆ημοτικ́ Αρχ́ πολιτέεται δυστυχ́ς ως τοπικ́ς βραχ́ονας του κυβερν́ντος μους, τα Συνδικ́τα, τους Επιστημονικός Συλλ́γους κλπ, αναζητόνται ευρέες συ- Η ∆ιόκηση του ∆́μου Ζωγρ́φου απο- «λα κ́ κατοικ́α» η οπόα θα ́πρεπε και αυτ́ 
κ́μματος! Τον ́διο ρ́λο διεκδικέ και ονει- ναιν́σεις και συνεργασ́ες !!
φ́σισε να συζητ́σει το θ́μα αυτ́, στις 11 να ́χει κ́ποια χαρακτηριστικ́. Αυτ́ το 
ρέεται για τον εαυτ́ του, αλλ́ με ́λλο Καν́να κ́μμα πλ́ον παγκοσμ́ως, ακ́μη Ιανουαρ́ου, συγκροτ́ντας μια διαπαρατα- πλάσιο πρ́πει να δόμε σαν επιτροπ́ και 
κ́μμα, μετ́ τις εκλογ́ς και ο επικεφαλ́ς και αν χρησιμοποιέ τον Αυταρχισμ́ ως μ́- ξιακ́ Επιτροπ́, προκειμ́νου να παρθέ κ́- κυρ́ως ποια έναι εκένα τα μ́τρα που μπο- 
της ́λλης δημοτικ́ς παρ́ταξης!» μεταξ́ θοδο διακυβ́ρνησης, δεν μπορέ να κυβερ- ποια απ́φαση για την προστασ́α των κα- ρέ να π́ρει η ∆ιόκηση με τα οπόα θα προ- 
των ́λλων μας λ́ει ο πρ́ην ∆́μαρχος Κ́- ν́σει μ́νο του και να λ́σει τα προβλ́ματα!!
τοικίν των συμπολιτ́ν μας που κινδυνέ- στατέσει τους δημ́τες της απ́ τη λάλαπα 
στας Καλλ́ρης, στη συν́ντευξη που μας Έναι πασιφαν́ς, ́τι έμαστε παγκοσμ́- ουν να χ́σουν τις ́ποιες μικρ́ς περιουσ́- των πλειστηριασμ́ν που θα ακολουθ́σει. 
παραχ́ρησε.
Με την ευθ́τητα που τον διακρ́νει, την ως στην εποχ́ των Συνεργασίν, των Συν- ες που απ́κτησαν, γιατ́ αδυνατόν να ανταπεξ́λθουν στους υπ́ρογκους φ́ρους ́χετε πιστέω ́λοι καταλ́βει ́τι ο ελληνι- κ́ς λάς στις πλ́τες του ́χει πληρ́σει 
πολιτικ́ σκ́ψη και τον πολιτικ́ λ́γο που θ́σεων, των Συμμαχίν και ΟΧΙ των ∆ια- σπ́σεων, των «καπεταν́των», των ιδιοτε- και στις επιπλ́ον οικονομικ́ς απαιτ́σεις τρές κεφαλαιοποίσεις των τραπεζ́ν, οι
κατ́χει πολ́ καλ́, μας εξομολογέται γιατ́ λ́ν προσωπικ́ν πίσεων και εκβιασμ́ν. που επ́βαλε η κυβ́ρ-
οπόες σε απ́λυτο 
έναι υπ́ρ της απλ́ς αναλογικ́ς αν τελικ́ ́πως δεν υπ́ρχει στις σ́γχρονες οικογ́- νηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. αριθμ́ έναι π́νω 
η Κυβ́ρνηση αλλ́ξει τον εκλογικ́ ν́μο νειες το μοντ́λο του «Πατ́ρα Αφ́ντη», Παρ́ντες ́ταν ο απ́ 120 με 130 δισε- 
στις επερχ́μενες δημοτικ́ς εκλογ́ς και ́τσι δεν έναι δυνατ́ν να υπ́ρχει το μοντ́- Πρ́εδρος του ∆.Σ. κατομμ́ρια ευρ́.
«ας θεωρηθ́ ως αιρετικ́ς».
λο του ∆ημ́ρχου «Αφεντικό»
Χρ́στος Κλαδευτ́- ∆εν λ́ω ́τι η προ- 
Εντοπ́ζει τα σημαντικ́τερα προβλ́ματα που ταλαν́ζουν το ∆́μο μας, οριοθετέ τις Πιστέω ακρ́δαντα ́τι έναι προτιμ́τε- ρας, Θ́κλα Χριστο- φορ́δου, Ρ́νια Μπ́- στασ́α της λα κ́ς κατοικ́ας θα έναι 
προοπτικ́ς αν́πτυξης που ́χει, μας υπεν- ρο να έναι ο ∆́μαρχος λιγ́τερο "Ισχυρ́ς" και να καταφέγει σε ευρ́τερες διακομμα- λου, ́φη Βαμβακ́, αυτ́ που θα σταμα- 
θυμ́ζει το τι ακριβ́ς π́τυχε κατ́ τη δίρ- τικ́ς και διαδημοτικ́ς συναιν́σεις, ́σο Μαρ́α Βαρσαμιδ́κη, τ́σει τον τραπεζικ́ 
κεια της θητέας του, για να καταλ́ξει στο πιο ευρέες γ́νεται, παρ́ να διοικέ "αυτο- Θέδωρος Μετικαρ́- κατ́φορο, γιατ́ δεν 
́τι επειδ́ πιστέει πως κ́τι πραγματικ́ ν́ο δ́ναμα" τον ∆́μο, στηριζ́μενος σε ελ́χι- δης και ο ανεξ́ρτη- έναι αυτ́ που δη- 
διαμορφ́νεται στην κοινων́α μας, επισημά- στα πρ́σωπα εν́ς κομματικό μηχανι- τος δημοτικ́ς σ́μ- μιόργησε το πρ́- 
νει ́τι με το δίλογο, τις συνεργασ́ες και σμό, τα οπόα πρ́σωπα, κατ’ ουσ́αν θα
βουλος Γίννης βλημα. Το πρ́βλημα 
τις συμμαχ́ες που
τον ́χουν ́μηρο Βόρτσης, απουσ́αζε ο Χαρ́λαμπος Κρα-
το δημιόργησαν ́λοι αυτό που ξ́-
θα προκ́ψουν κατ́
και θα τον εκβί- ζουν για να νίτη και η Ελ́νη Μπαρμπαλί.
ρουμε, κ́νοντας πλακ́κια με τις διοικ́- 
τη δίρκεια της προ-
εκλογικ́ς περίδου
ανταλλ́σσουν Παρ́ντες ́ταν και εκπρ́σωποι φορ́ων
σεις των τραπεζ́ν για να π́ρουν δ́νεια 
των επερχ́μενων
την στ́ριξ́ τους του ∆́μου μας, ́πως των Συλλ́γων «ο Κα- που στη συν́χεια τα χρ́ματα τοποθετ́θη- 
δημοτικ́ν εκλογ́ν,
προς τον ∆́μαρ- ζαντζ́κη» με τον Φ́τη Νταουντ́κη, «Ιλισ- καν σε δίφορους φορολογικός παραδέ- 
μπορέ να σχηματι-
χο, με την απονο- σ́ς» με τους Βασ́λη Παπα ώννου, Ελ́νη σους.
στέ ́να πλάσιο αλ-
μ́ σε αυτός ∆η- Ζω δου, μ́λη της Πρωτοβουλ́ας Αγ́να Πιστέω λοιπ́ν ́τι λαμβ́νοντας ́λα 
λαγ́ν για να δη-
μοτικ́ν Αξιωμ́- Ζωγρ́φου και η συμπαραστ́της του δημ́- τη Ελ́νη Σφ́κα, η οπόα αν́πτυξε νομικ́ς αυτ́ υπ’ ́ψιν η επιτροπ́ και οι φορές θα πρ́πει να προχωρ́σουμε σε πρακτικ́ β́- 
μιουργηθέ μια
των, με ́τι αυτ́ συνοδέονται!! φ́σεως ζητ́ματα και κατ́ληξε ́τι οι δημ́- ματα. ́δη δημιουργ́θηκε κ́τω απ́ την 
υπερκομματικ́ τ́ση
(Κ́θε ομοίτητα τες πρ́πει να ενημερωθόν για να γ́νει πλατέα Γαρδ́νιας, ́να ΚΕΠ ας το πόμε, 
στα Τοπικ́ Προβλ́-
ματα.
με πρ́σωπα και αντιληπτ́ ́τι προστασ́α της πρ́της κα- δανειοληπτ́ν, ́που θα μπορόν οι δημ́- 
καταστ́σεις του τοικ́ας δεν υπ́ρχει.
τες να προσ́ρχονται εκέ και θα κατηγο- 
Ποια έναι η ́ποψ́ σας κ́ριε Καλλ́ρη πρ́σφατου πα-
Η ουσ́α της ́λης συζ́τησης και τα ́σα ριοποιηθόν ́λες οι περιπτ́σεις για να 
για τις αλλαγ́ς που φ́ρεται να προωθέ η ρελθ́ντος στον ∆́μο μας και αλλό, έναι ειπ́θηκαν απ́ πλευρ́ς διόκησης, δια δόμε απ́ τα στοιχέα που θα προκ́ψουν, 
Κυβ́ρνηση στην Αυτοδιόκηση και στον εντελ́ς συμπτωματικ́, ....́πως ́λεγαν και στ́ματος Θ́κλας Χριστοφορ́δου η οπόα πως θα μπορ́σουμε να τους βοηθ́σουμε 
εκλογικ́ ν́μο.
στις παλίς Ελληνικ́ς ταιν́ες)
Πρόδρευε, ́ταν να ενημερ́σει για την επικέμενη λειτουργ́α εν́ς συμβουλευτι- απ́ την κρ́ση και τα συντρ́μμια που τους οδ́γησε ́λα αυτ́ τα χρ́νια η οικονομικ́ 
Αν ́χω καταλ́βει σωστ́ κ́ριε Ραυτ́- Έμαι β́βαιος ́τι η δυνατ́τητα επιλο- γ́ς Αντιδημ́ρχων και ́λλων δημοτικ́ν κό γραφέου που θα στεγαστέ κ́τω απ́ κρ́ση».
πουλε, η Κυβ́ρνηση σχεδίζει την αλλαγ́ "αξιωματόχων" αντ́ της υποχρεωτικ́ς την πλατέα Γαρδ́νια .
του εκλογικό ν́μου, με την καθίρωση επιλογ́ς προσ́πων μ́νο απ́ το ψηφο- Ο Θοδωρ́ς Μετικαρ́δης απ́ την πλευ- 
της Απλ́ς Αναλογικ́ς στις ∆ημοτικ́ς Εκλογ́ς! Μπορέ η θ́ση μου να φανέ «αι- δ́λτιο του εκ́στοτε ∆ημ́ρχου (́πως κα- Ο Πρ́εδρος του ∆ημοτικό Συμβουλ́ου ρ́ του ζ́τησε να γ́νει ενημ́ρωση των πο- 
ρετικ́» σε κ́ποιους, αλλ́ έναι ξεκ́θαρη!! κ́ς κατ́ την γν́μη μου, ο Καλλικρ́της Χρ́στος Κλαδευτ́ρας που π́ρε το λ́γο λιτ́ν για να δόνε πως μπορόνε να β́- 
Έμαι ΥΠΕΡ της καθίρωσης της Απλ́ς ορ́ζει ), θα κατοχυρ́σει την Αξιοκρατ́α, έπε ́τι:
λουνε μια τροχοπ́δη χρησιμοποίντας τα 
Αναλογικ́ς ΚΑΙ στις ∆ημοτικ́ς Εκλογ́ς!!
την ∆ιαφ́νεια, τις Συνεργασ́ες και Συμ- «Το θ́μα των πλειστηριασμ́ν ́πως κυρ́- ως ενδιαφ́ρει εμ́ς, έναι η προστασ́α της ́νδικα μ́σα που ́χουν στη δίθεσ́ τους, εν́ παρ́λληλα πρ́πει ο ∆́μος να φροντ́- 
Θυμ́ζω, ́τι ́δη η Απλ́ Αναλογικ́ ́χει μαχ́ες μεταξ́ κομμ́των, παρατ́ξεων, προσ́πων!!
λα κ́ς κατοικ́ας και το δημοτικ́ συμβόλιο σει να υπ́ρχει και η νομικ́ βόθεια.
ψηφιστέ απ́ την Βουλ́, ως το εκλογικ́ του ∆́μου μας με ψ́φισμ́ του, ζητέ να 
σ́στημα των μεθεπ́μενων Βουλευτικ́ν
συν́χεια στην 5η σελ́δα
προστατευτέ και η πρ́τη και η δέτερη κα-
συν́χεια στην 4η σελ́δα


   1   2   3   4   5