Παρατείνονται οι συμβάσεις στο Δημόσιο για ένα χρόνο –

Παρατείνονται οι συμβάσεις στο Δημόσιο για ένα χρόνο –

Παρατείνονται αυτοδίκαια, μετά από απόφαση της κυβέρνησης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 ,όλες οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και 30 ημέρες πριν από την έναρξη του παρόντος Νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η διάταξη αφορά στους εργαζόμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα των κτιρίων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.

Επισημαίνουμε πως με το άρθρο 49 του Ν.4325/2015, είχαν παραταθεί προσωρινά οι αντίστοιχες συμβάσεις με ξεκάθαρη όμως δέσμευση του προγραμματισμού κάλυψης των αναγκών με μόνιμο προσωπικό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 του ψηφισθέντος  Νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»:

Η διάταξη του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις, καθώς και όσες ατοµικές συµβάσεις έχουν λήξει µέχρι και τριάντα (30) ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ με ανακοίνωσή της τονίζει ότι η άρση της απαγόρευσης προσλήψεων ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες, στους Παιδικούς Σταθμούς και τις Κοινωνικοπρονοιακές Δομές των Δήμων, είναι η μόνη λύση προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να απολαμβάνει ασφαλείς και ποιοτικές Υπηρεσίες.

Επισημαίνει πως στην τελευταία συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεσμεύτηκε για την πλήρη άρση της απαγόρευσης προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων.

Ταυτόχρονα εκκρεμεί η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 που δίνει την δυνατότητα να εκχωρούνται σε ιδιώτες οι Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων. Προκειμένου να μπει τέλος στις προσπάθειες κάποιων να «βάλουν χέρι» στα ανταποδοτικά των Δήμων με τις ευλογίες μερίδας αιρετών και να σταματήσει η μεθοδευμένη απαξίωση των Υπηρεσιών.

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου