ΦΥΛΛΟ 139 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
P. 1η ́λλη ́ποψη
στου Ζωγρ́φου
μηνιάα κοινωνικοπολιτικ́ εφημερ́δα


ΕΤΟΣ 13ο • Αρ. Φ́λλου 139 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

∆ιέθυνση: Κορν́βου 12, Ζωγρ́φου, Τ.Κ. 15772, Τηλ: 210-7715997 Fax: 210-7717149

∆ΙΑΒΑΣΤΕ μας τ́ρα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο www.alliapopsi.gr

Και τα ν́α email: alliapopsi@ath.forthnet.gr, gr@alliapopsi.gr και aper@alliapopsi.gr


...
́τες
πολ
ΕΚΛΟΓΕΣ Ν∆ Συμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Η λα̈κ́ 

β́ση μ́λησε σελ́δα 2η

Α
κολουθ́ντας την πανανθρ́πινη πορέα του Ιησό και την ανθρ́πινη πορέα μας, ευχ́μα- 
στε σε ́λους τους συμπολ́τες μας η ΑΝΑΣΤΑΣΗ να φ́ρει ελπ́δα, αισιοδοξ́α, αλληλεγγ́η, 
συμπ́νια και αγ́πη για ́λους τους συνανθρ́πους μας που βίνουν το δικ́ τους Γολγοθ́.
Τότες τις ημ́ρες δεν πρ́πει να λησμον́σουμε τα ανθρ́πινα π́θη που βίνουν οι πρ́σφυγες 
και να σταθόμε γενναίδωρα δ́πλα τους ευχ́μενοι να οπλιστόν με κουρ́γιο και δ́ναμη για να 

αντιμετωπ́σουν τη δικ́ τους τραγωδ́α και να εκπληρ́σουν το δικ́ τους ́ραμα.

Για την εφημερ́δα 
Ο εκδ́της Γερ́σιμος (Μ́κης) Α. Ραυτ́πουλος


Εκλογ́ς Ν.∆. Ζωγρ́φου

ΕΥΧΕΣ 
ΨΗΦΟΣ εν́ντια 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 


ΑΡΧΟΝΤΩΝ 
στο ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
••• 


ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
Την Κυριακ́ 3 Απριλ́ου 2016 δρους που θα συμμετ́χουν στο 10ο Τα- Ζωγρ́φου της Β2́ ΝΟ∆Ε τον ∆ημ́-
••• στις Τοπικ́ς Οργαν́σεις της
κτικ́ Εθνικ́ Συν́δριο. Στο ∆́μο Ζω- τρη ∆́μα με 745 ψ́φους ́ναντι 576 
Ν́ας ∆ημοκρατ́ας προσ́λθαν γρ́φου η εκλογικ́ διαδικασ́α ξεκ́νησε ψ́φων που συγκ́ντρωσε ο ́τερος 
τα μ́λη του κ́μματος για να εκλ́- κανονικ́ απ́ το πρώ μ́χρι τη δ́ση υποψ́φιος ∆ημ́τρης Μπ́τσικας. 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ξουν ν́ο Πρ́εδρο και διοικητικ́ συμ- του ́λιου στο Πνευματικ́ Κ́ντρο.
Υπ́ρξαν και 18 ́κυρα.
βόλιο (∆ΗΜΤΟ).
Π́νω απ́ 1.300 ́τομα ψ́φισαν και 
Ταυτ́χρονα ψ́φισαν και τους συν́-
εξ́λεξαν ν́ο Πρ́εδρο της ∆ΗΜ.Τ.Ο.
συν́χεια στη 2η σελ́δα
ΟΜΑ∆ΩΝ


σελ́δες 4η - 5ηΜικροσκ́πιο
σελ́δα 7η
   1   2   3   4   5