332 Δήμοι θα μοιραστούν 50 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση λόγω covid-19

Με την υπ’ αριθμ. 79903/20.11.2020 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου  Εσωτερικών δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους, συνολικού ύψους 50.000.000,00 ευρώ, «προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19».

 Είχε προηγηθεί η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στις 13 Νοεμβρίου με την οποία αύξησε τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του  Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα 50 εκατομμύρια ευρώ κατανεμήθηκαν στους Δήμους «για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους».

Ελήφθησαν υπόψη «τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ που αποδίδονται στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους».  

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο σύμφωνα με την απόφαση γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.»

Ο Δήμος Ζωγράφου από το παραπάνω ποσό των 50 εκατ. θα εισπράξει το ποσόν των 298.925.09 ευρώ

Σχολια: 0

Δεν υπάρχουν σχόλια.